El Compte General

Els membres de la Comissió Especial de Comptes es van reunir el 26 de maig de 2023 i van emetre el seu informe favorable sobre el Compte General del 2022.

El 31 de maig es va publicar l’anunci d’exposició al públic de l’expedient i va estar exposat al públic fins el 21 de juny. No es van presentar al·legacions i va quedar aprovat definitivament per acord de Ple de 29 d’agost de 2023.

A continuació, trobareu els documents que formen part del Compte General del 2022:

Última actualització: 10/10/2023