Inventari del patrimoni municipal

L’inventari general s’ha d’actualitzar, comprovar i rectificar continuadament. Concretament, el Reglament de Patrimoni dels ens locals estableix que la rectificació de l’inventari s’ha de verificar anualment i s’hi ha de reflectir les incidències de tota mena dels béns i drets durant aquest període.

L’inventari de béns i drets de l’Ajuntament de Pau ha estat elaborat amb data de tancament 31
de desembre del 2016, amb les posteriors actualitzacions dels exercicis 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023.

El document que trobareu a continuació, el·laborat durant el mes de juny de 2024, conté els canvis efectuats a la gestió patrimonial del municipi (inversions realitzades, les altes i baixes, etc.) fins a 31 de desembre de 2023.

Última actualització: 10/07/2024