Subvencions rebudes l’any 2023

 • SUBVENCIÓ DIPSALUT PER A DESPESES D'INVERSIÓ EN ELS CONSULTORIS LOCALS (SACI), ANY 2023
  • L’Ajuntament de Pau ha adquirit cadires i una llitera elèctrica per el consultori mèdic local. Per al seu finançament es disposa d’una subvenció concedida per Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, d’import 907,28 €.

   

 • SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE LLUITA I CONTROL DE PLAGUES URBANES, ANY 2022-2023
  • L’Ajuntament de Pau està duent a terme actuacions per a la lluita i control de plagues urbanes, concretament: insectes, mosquit tigre i rosegadors. Per al finançament d’aquestes actuacions es disposa d’una subvenció concedida per part de Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, d’import 5.042,37 €.
 • SUBVENCIÓ EN MATÈRIA DE CONDICIONS I ESTILS DE VIDA, ANY 2023
  • En el marc del projecte “Activitats de promoció de la salut i estils de vida saludables” s’han dut a terme xerrades formatives sobre malalties associades a l’estiu, el colesterol i el bon ús dels antibiòtics; dirigides als nens i nenes de l’escola del municipi i també a la població en general. També s’ha donat continuïtat als tallers de gimnàstica per a les persones majors de 60 anys. Per al finançament d’aquestes activitats es disposa d’una subvenció concedida per part de Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, d’import 1.319,66 €.
 • SUBVENCIONS CAMPANYA "DEL PLA A L'ACCIÓ", ANUALITATS 2022-2023
  • L’Ajuntament de Pau ha signat un conveni de col·laboració amb l’Agència Comarcal de l’Energia i Clima de l’Alt Empordà (ACEC) per a la realització del servei de comptabilitat energètica municipal. Aquest servei inclou la gestió i control de 17 pòlisses d’energia elèctrica del municipi. Per al seu finançament es disposa d’una subvenció concedida per part de la Diputació de Girona, dins la campanya “Del Pla a l’Acció”, Línia 1, d’import total 612,00.- €.

   

  • L’Ajuntament de Pau disposa d’una subvenció concedida per part de la Diputació de Girona, dins la campanya “Del Pla a l’Acció”, Línia 4, d’import total 30.000,00.- €, per a dur a terme l’actuació “Adequació i millora de l’enllumenat públic i instal.lacions per a l’estavi energètic i reducció de la contaminació lumínica”.

   

 • SUBVENCIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PACTE D'ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
  • Durant el curs 2022-2023 s’han dut a terme tallers i accions de prevenció de violència als centres educatius. Per al seu finançament es disposa d’una subvenció d’import 1.626,98 € concedida per part de la Secretaria d’Estat d’Igualtat del Ministeri d’Igualtat.
 • SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT DE L'ACCIÓ DE PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT A LES COMARQUES GIRONINES, ANY 2023
  • L’Ajuntament de Pau disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Programa A1 “Suport als programes municipals de promoció de l’activitat fisicoesportiva i l’esport”, d’import 1.858,00 €., amb destí al finançament dels treballs de manteniment i gestió de les instal.lacions de la piscina municipal, temporada 2023.

   

  • L’Ajuntament de Pau ha dut a terme treballs de millora de les instal.lacions del parc esportiu consistents en: formació de nínxol per col.locació del quadre de llums i el desfibril.lador, formació de rampa i adaptació topogràfica de la zona contigua als terrenys de joc, reparació del sistema de reg i plantació i manteniment de l’enjardinament de la zona. Per al seu finançament es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Subprograma A3 “Suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals”, d’import 3.113,79 €.
 • SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT DEL SERVEI DE SOCORRISME A LES PISCINES D'ÚS PÚBLIC DE TITULARITAT I/O GESTIÓ MUNICIPAL (Pt15), ANY 2023
  • Dipsalut – Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, ha concedit a l’Ajuntament de Pau una subvenció d’import global 3.576,85 €, amb destí al finançament de despeses derivades del servei de socorrisme contractat per la piscina municipal de Pau, durant la temporada d’estiu 2023.
 • SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS EN MATÈRIA FORESTAL I DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS, ANY 2023
  • L’Ajuntament de Pau ha dut a terme els treballs de manteniment de la franja de protecció contra incendis forestals al nucli de Pau i a la urbanització Els Olivars de Pau. Per al finançament d’aquesta actuació es disposa d’una subvenció concedida per part de la Diputació de Girona d’import 4.947,75 €.
 • SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL EN ESPAIS D'INTERÈS NATURAL, ANY 2023
  • L’Ajuntament de Pau ha dut a terme els treballs d’eliminació de cactàcies invasores al municipi de Pau, en l’ambit limítrof al Parc Natural del Cap de Creus. Per al seu finançament es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins la convocatòria de subvencions per actuacions de conservació del patrimoni natural en espais d’interès natural, d’import 10.000 €.

 • FONS ECONÒMIC DE CARÀCTER EXTRAORDINARI, ANY 2023
  • L’Ajuntament de Pau disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona dins la convocatòria de subvencions del Fons Econòmic de Caràcter Extraordinari, d’import total 22.170,15 €, per a fer front a despeses corrents i inversions o transferències de capital.
 • SUBVENCIÓ FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL, ANY 2023

  L’Ajuntament de Pau presta, entre d’altres, els serveis de caràcter obligatori de neteja viària i enllumenat públic. Per al finançament d’aquestes actuacions de competència municipal es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2023, d’import 36.878,10 €.

  L’Ajuntament de Pau ha procedit a la renovació d’equipament i programari informàtic de les oficines municipals. Per al seu finançament es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2023, d’import 776,24 €.

  L’Ajuntament de Pau ha procedit a la sega de vegetació herbàcia a banda i banda dels marges de camins de titularitat municipal. Per al seu finançament es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2023 d’import 1.100,00 €.

  L’Ajuntament de Pau ha rebut una subvenció de la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2023, per al finançament de despeses culturals, d’import 6.507,90 €.

  L’Ajuntament de Pau ha rebut una subvenció de la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2023, per al finançament de despeses derivades del lloc de secretaria-intervenció, d’import 10.000,00 €

 • SUBVENCIÓ PER A PUBLICACIONS D'INTERÈS LOCAL EDITADES PER AJUNTAMENTS, ANY 2023

  L’Ajuntament de Pau ha dut a terme la redacció, disseny, maquetació i impressió del llibre “Pau entre vinyes, olivassos, closes i aiguamolls”. El llibre és una publicació que recopila, documenta i divulga el patrimoni natural del poble (paisatge, fauna i flora, aiguamolls, closes, camins antics…), la seva història (l’antiga i la més contemporània) i tot el seu ric i variat patrimoni cultural material i immaterial (els monuments, l’antiga manera de parlar, la literatura, les eines d’abans, les tradicions… i els elements patrimonials relacionats amb Pau que hi ha en altres poblacions).  Per al seu finançament es diposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, en el marc de la convocatòria de subvencions per publicacions d’interès local editades per ajuntaments, d’import 3.000,00 €.

 • SUBVENCIÓ PER FINANÇAR LES DESPESES DERIVADES DEL FUNCIONAMENT ORDINARI DEL CONSULTORI LOCAL (SAC), ANYS 2023-2024

  Dipsalut – Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, ha concedit a l’Ajuntament de Pau una subvenció d’import total 4.272,45 €, amb destí al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari del Consultori Mèdic Local, durant el període comprès entre l’1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2023. Les despeses subvencionables són tals com: subministrament elèctric, climatització, quota alarma, revisió extintors i servei de neteja.