Cens d’animals domèstics

Els propietaris d’animals de companyia, a més d’identificar-los a través d’un xip que insereix el veterinari, estan obligats a inscriure’ls al cens municipal i al registre d’animals de companyia de la Generalitat de Catalunya (ANICOM). El registre serveix per a buscar l’animal en cas de pèrdua.

Cal censar-los a l’ajuntament del municipi de residència habitual dels animals dins el termini màxim de trenta dies comptat a partir de la data de naixament, de l’adquisició de l’animal o canvi de residència.

Recordeu que cal informar l’Ajuntament de qualsevol canvi, tant si és de propietari com de domicili de l’animal, pèrdua definitiva, robatori o mort, per poder-lo donar de baixa al cens. El termini màxim per fer aquests tràmits és de dos mesos.


Funcionament del registre d’animals

Per donar d’alta un animal de companyia caldrà omplir el formulari de sol·licitud d’alta de l’Anicom i entregar-lo a l’ajuntament degudament signat, juntament amb la cartilla sanitària de l’animal, el document que entrega el veterinari en el moment de col·locar el microxip, de color groc (o fotocòpia) i el DNI del propietari.


Gossos de races potencialment perilloses

En el cas de gossos perillosos també cal sol·licitar una llicència administrativa per a la tinença i/o conducció de gossos de races potencialment perilloses. És obligació dels propietaris d’aquests gossos:

  • Comunicar qualsevol variació de les dades que figuren a la llicència en el termini de 15 dies des de la data en què es produeixi.
  • L’animal sempre ha d’anar fermat amb corretja o cadena sense que ocasionin lesions a l’animal i dur el morrió col·locat.
  • No ser conduït per menors de divuit anys
  • No dur més d’un gos potencialment perillós per persona.
  • L’Ajuntament o bé el Consell Comarcal trametran la llicència un cop rebin tota la documentació.

Per tramitar la llicència caldrà omplir el formulari de sol·licitud i entregar-lo degudament signat a l’ajuntament juntament amb original i fotocòpia de la següent documentació:

  • Cartilla sanitària o document que entrega el veterinari en el moment de col·locar el microxip.
  • Pòlissa de responsabilitat civil, on figuri el nom del gos i el número del microxip, i l’import de la responsabilitat civil, que no pot ser inferior a 150.253 €.
  • Declaració responsable de no haver sigut sanciona/ada infraccions greus o molt greus, que hagin comportat alguna de les sancions accessòries de les previstes a l’apartat 3 de l’article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d’animals potencialment perillosos, ni altres que hagin comportat el comís de l’animal, d’acord amb els articles 10 i següents de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
  • Certificat d’absència d’antecedents penals del propietari. Per obtenir-lo hi ha dues vies:

Paral·lelament a la concessió de la llicència es tramitarà l’alta al registre d’animals de companyia, que haurà de ser sol·licitada mitjançant el procediment habitual.

*informació del Consell Comarcal de l’Alt Empordà