Ofertes d’ocupació


Actualment, no s’està tramitant cap procediment de selecció de personal a l’Ajuntament de Pau.


Any 2024

Any 2022

Procediment per a la provisió definitiva, mitjançant procés d’estabilització de l’ocupació temporal, d’una plaça d’Agutzil-peó de brigada municipal de l’Ajuntament de Pau.
Procés selectiu d’estabilització per a la cobertura definitiva d’una plaça del Grup C1 i una plaça del Grup C2 a l’Ajuntament de Pau, pel sistema de concurs de mèrits, d’acord amb la D.A. 6ª de la Llei 20/2021, de 28 desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

Última actualització: 13/03/2024