El Ple municipal

Què és el Ple?

És la reunió de tots els regidors i regidores, convocats per l’alcalde per discutir i aprovar els assumptes de la seva competència. Hi ha d’assistir el secretari i l’interventor. Com que són reunions públiques, també poden assistir-hi veïns.

Qui forma part del Ple?

El Ple està format pels 7 regidors i regidores de la Corporació:

 • Jaume Isern Ruiz (SGdP – AM)
 • Jaume Sastre Parra (SGdP – AM)
 • Valeria Mosteiro Nandin (SGdP – AM)
 • Josep Besa Montenegro (SGdP – AM)
 • Pere Maluquer Ferrer (JxP – JUNTS)
 • Yolanda Meneses Pujol (JxP – JUNTS)
 • Jordi Pavón Serra (JxP – JUNTS)

Quines són les competències del Ple?

Entre altres, té les següents competències:

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • L’aprovació inicial del planejament urbanístic del municipi.
 • Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
 • Aprovar i modificar els pressupostos, i aprovar els comptes.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis.
 • Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball.
 • Exercir les accions administratives i judicials.
 • La concertació de les operacions de crèdit.
 • Les contractacions i les concessions.
 • L’aprovació dels projectes d’obres i serveis.
 • L’adquisició de béns i drets.

Calendari de sessions

El Ple de l’Ajuntament de Pau celebrarà sessió ordinària el quart dimarts de cada tres mesos, a les 18:00 hores al saló de sessions. A causa de les vacances d’estiu i de les festes de Nadal, les sessions corresponents a l’agost i desembre podran modificar-se els dies en que s’hagin de celebrar.

En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el següent dimarts hàbil, a la mateixa hora. Es faculta al Sr. Alcalde a modificar el dia de la convocatòria, per qüestions organitzatives, dins el marge d’una setmana de diferència

Què cobren per assistències les regidores i regidors?

Els regidors de l’equip de govern no cobren per assistència a les sessions de Ple perquè tenen reconeguda una retribució fixa mensual vinculada a una dedicació parcial.

Les regidores i regidors de l’oposició cobren 100€ per assistència a les sessions de Ple.

Última actualització: 21/10/2023