La Comissió Especial de Comptes

La Comissió Especial de Comptes és un òrgan col·legiat que existeix a tots els ajuntaments.

Quines són les seves competències?

Correspon a la Comissió Especial de Comptes l’examen, estudi i informe de tots els comptes que ha d’aprovar el Ple d’acord amb el que estableix la legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals. El Compte General de l’Ajuntament s’ha de sotmetre abans de l’1 de juny a informe de la Comissió Especial de Comptes i ha de ser objecte d’informació pública abans de sotmetre’l a l’aprovació del Ple, per tal que puguin formular-s’hi reclamacions, objeccions o observacions; sense perjudici que es pugui denunciar davant el Tribunal de Comptes l’existència d’irregularitats en la gestió econòmica i en els comptes.

Composició

Els membres de la Comissió Especial de Comptes del mandat 2023-2027 són:

  • L’alcalde, Jaume Isern Ruiz (Gent de Pau-AM), que actua com a president
  • El regidor Jaume Sastre Parra (Gent de Pau-AM), que actua com a vocal
  • El regidor Pere Maluquer Ferrer (Junts per Pau-CM); que actua com a vocal

Exerceix de secretària, Catalina Triola i Vila.

Calendari de sessions

La Comissió Especial de Comptes es reuneix un cop a l’any.

Què cobren per assistències les regidores i regidors?

Els regidors de l’equip de govern no cobren per assistència a les sessions de la Comissió Especial de Comptes perquè tenen reconeguda una retribució fixa mensual vinculada a una dedicació parcial.

Els regidors de l’oposició cobren 100€ per assistència.

Última actualització: 23/09/2023