La Junta de Govern

Què és la Junta de Govern?

És un òrgan col·legiat obligatori en municipis de més de 5.000 habitants i de constitució voluntària en municipis més petits. La Junta de Govern està presidida per l’alcalde i està integrada per un nombre de regidors, nomenats pel mateix alcalde, que no pot ser superior a un terç del nombre legal dels membres de la corporació.

Qui forma part de la Junta de Govern?

Està formada per:

  • Alcalde: Sr. Jaume Isern Ruiz (SGdP – AM)
  • Primer tinent d’alcalde: Sr. Jaume Sastre Parra (SGdP – AM)
  • Segona tinenta d’alcalde: Sra. Valeria Mosteiro Nandin (SGdP – AM)

Quines són les competències de la Junta de Govern?

Correspon a la Junta de Govern assistir a l’alcalde en l’exercici de les seves funcions i les funcions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis.

  • Feu clic aquí per veure les funcions delegades per l’alcalde a la Junta de Govern.
  • Feu clic aquí per veure les funcions delegades pel Ple a la Junta de Govern.

Calendari de sessions

La Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària l’últim dimarts de cada mes, amb horari flexible.

A causa de les vacances d’estiu i de les festes de Nadal, la sessió d’agost i de desembre podrà celebrar-se el primer dimarts del mes següent, a la mateixa hora.

En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el següent dia hàbil, a la mateixa hora.

Què cobren per assistències les regidores i regidors?

Els regidors de l’equip de govern no cobren per assistència a les sessions de Junta de Govern perquè tenen reconeguda una retribució fixa mensual vinculada a una dedicació parcial.

Última actualització: 21/10/2023