Reglament Registre Municipal de Parelles de Fet

REGISTRE MUNICIPAL DE PARELLES DE FET DE L’AJUNTAMENT DE PAU I DE LES NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

Article primer.

OBJECTE

El Registre municipal de parelles de fet de l’Ajuntament de Pau té caràcter administratiu i es destina a les inscripcions voluntàries d’unions estables heterosexuals i homosexuals. La inscripció es durà a terme en la forma i amb els requisits que s’estableixen en les presents normes d’organització i funcionament.

Article segon.

ÀMBIT D’APLICACIÓ

Podran instar la seva inscripció en el Registre totes aquelles parelles heterosexuals i homosexuals que, pel seu lliure i ple consentiment, hagin constituït una unió estable de convivència no matrimonial i acreditin el compliment dels següents requisits: a) Ser major d’edat o menor emancipat. No formar parella estable amb una altre persona. c) No haver estat declarats incapacitats. d) No ser parents per consanguinitat o adopció en línia directa, o per consanguinitat en segon grau col•lateral. e) Estar empadronats en el Municipi de Pau.

Article tercer.

SOL•LICITUD D’INSCRIPCIÓ

La sol•licitud d’inscripció en el Registre es durà a terme d’acord amb el model establert en les presents normes i s’haurà d’acompanyar dels següents documents: Fotocòpia del DNI Certificat d’empadronament Conveni regulador de les relacions personals i patrimonials de la parella si es desitja que quedi constància de l’esmentat document en el Registre. Amb el compliment dels requisits continguts en l’article segon i del procediment previst en l’article tercer es formalitzarà la corresponent inscripció.

Article quart.

VARIACIONS DE LES DADES INSCRITES

Les variacions del contingut de les inscripcions s’efectuaran prop del Registre prèvia acreditació de les circumstàncies que les motivin.

Article cinquè.

DENEGACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ

No es podrà practicar la inscripció si algun dels sol•licitants no compleix els requisits establerts a l’article 2 de la present normativa. En el supòsit que la denegació fora deguda al fet que algun dels compareixents estigués afectat per deficiències psíquiques, es podrà presentar nova sol•licitud d’inscripció, aportant en aquest cas dictamen mèdic sobre la seva aptitud per a consentir en la constitució d’una unió de convivència.

Article sisè.

EXTINCIÓ DE LA UNIÓ

Les anotacions que es refereixin a l’extinció de la unió estable no matrimonial podran practicar-se a instància d’un sol membre de la mateixa. Per a procedir a l’anotació de l’extinció se seguirà el procediment previst a l’article quart de la present normativa.

Article setè.

EL LLIBRE DE REGISTRE

El Registre es materialitzarà en un LLIBRE GENERAL en el que es practicaran les inscripcions a què es refereixen els articles precedents. Estarà format per fulls mòbils, numerats i segellats, que seran enquadernats periòdicament incorporant-hi les corresponents diligències d’obertura i tancament. El Registre tindrà també un LLIBRE-REGISTRE en el que es practicaran, per ordre cronològic, els assentaments que deixin constància fefaent de les inscripcions realitzades, i en que s’expressarà les pàgines del Llibre General en les que constin aquestes.

Article vuitè.

OBTENCIÓ DE CERTIFICATS

Per tal de garantir la intimitat personal i familiar de les persones inscrites, no es donarà cap tipus de publicitat al contingut de les inscripcions i/o assentaments, excepció feta de les certificacions que expedeixi el Secretari General a instància exclusivament de qualsevol dels membres de la unió inscrita o dels Jutges i Tribunals de Justícia.”