Reglament d’ús del centre cívic de Pau

El recull de normes aplegades en aquest reglament té com a finalitat, regular el funcionament i l’ús del centre cívic de Pau, ubicat al carrer Sant Pere 13. Qualsevol usuari, entitat, col•lectiu o grup, sigui o no de Pau, que vulgui fer ús d’aquest espai es guiarà pel que s’estableix en aquest reglament. Aquest reglament estarà permanentment a disposició de qualsevol que ho desitgi al mateix equipament i a la pàgina web de l’ Ajuntament de Pau.

 

CAPÍTOL PRIMER:

Objecte, naturalesa i àmbit

Article 1.

Objecte. L’objecte d’aquest reglament és regular les condicions d’ús i funcionament del centre cívic de Pau. El Centre Cívic és un equipament municipal que té per objectiu oferir l’espai necessari perquè es puguin desenvolupar activitats cíviques, socials, culturals, esportives i de lleure, així com afavorir la participació ciutadana en aquells assumptes de la comunitat que fomentin la difusió de valors i la convivència associativa.

Article 2.

Naturalesa jurídica. El centre cívic estarà al servei de tots els usuaris i tindrà la consideració de bé d’ús públic. Article 3.- Àmbit territorial. L’àmbit territorial d’aquest reglament és el municipi de Pau.

 

CAPÍTOL SEGON:

Ús dels espais

Article 4.

El centre cívic està definit per l’edifici, el mobiliari i la seva dotació tècnica i humana. El responsable del centre és el propi Ajuntament de Pau. Els espais susceptibles de ser cedits de les instal.lacions són la sala d’actes del primer pis i la sala de ball. El Casal de l’associació de Gent Gran de Pau, tot i que es troba en el mateix edifici, es regirà segons el conveni acordat en el seu dia amb l’ajuntament.

Article 5.

Les activitats que es desenvolupin en el centre cívic han de tenir una finalitat cultural, cívica o social i que no tinguin afany de lucre.

Article 6.

Queden prohibides expressament totes les activitats que atemptin contra els valors fonamentals d’igualtat, llibertat, tolerància, convivència i democràcia. Així mateix és denegarà l’ús dels equipaments municipals, per fer-hi actes partidistes a convocatòria oberta fora de campanya electoral.

Article 7.

L’òrgan competent de l’Ajuntament de Pau podrà exercir en qualsevol moment les seves potestats de tutela i inspecció adoptant les decisions que siguin adients segons aquest Reglament.

Article 8.

Els usuaris. Entitats públiques o privades, organitzacions, empreses privades i persones a títol individual podran sol•licitar la utilització dels espais del Centre Cívic.

Article 9.

La cessió de les sales i espais d’ús temporal de les dependències comunes del centre cívic es determinen per ordre d’entrada i de preferència següent:

  • Actes organitzats per organismes o institucions públiques.
  • Actes organitzats per empreses o comerços, així com persones a títol individual, de Pau.
  • Actes organitzats per entitats amb seu fora de Pau, degudament legalitzades.
  • Actes organitzats per empreses o persones foranes.

Article 10.

En període de campanya electoral, les cessions d’espais estaran supeditades a l’ús per actes programats per la Junta Electoral.

Article 11.

L’espai per a exposicions podrà ser cedit a persones individuals o a entitats, sempre que mostrin la seva obra de manera gratuïta i no es produeixi cap tipus de venda.

Article 12.

Sol•licitud i autorització d’ús.

1. Totes les sol•licituds per la utilització de qualsevol espai del centre cívic s’hauran de fer per escrit mitjançant la presentació d’una instància al registre general de l’Ajuntament, amb una antel.lació mínima de 15 dies a la data d’inici de l’activitat. A la mateixa sol.licitud s’especificaran els espais a utilitzar, les dates i horaris, així com el contingut de l’activitat prevista. El sol.licitant haurà de nomenar una persona responsable del control i la seguretat de l’acte.

2. Els acords d’utilització dels espais del centre cívic seran atorgats per l’Alcaldia Presidència, o per la Junta de Govern Local de Pau.

3. S’utilitzarà el criteri de la data de presentació de sol.licitud per determinar la preferència d’utilització en el cas de coincidència de dates, en cas que sigui totes susceptibles d’autorització, a la vista del compliment d’aquesta reglamentació. Cap activitat per a privats finalitzarà més tard de les 24,00 hores, sense autorització específica. En el cas d’associacions i per determinats actes (festes municipals, quines, etc) l’horari serà el determinat en cada cas.

4. En cas d’activitats periòdiques només caldrà demanar permís una sola vegada a l’any, al mes de setembre, aportant horari on s’especifiquin les necessitats d’ús del peticionari. L’Ajuntament elaborarà un calendari on s’integraran les diferents sol.licituds. Per causa justificada i per salvaguardar els interessos públics i el bon ús i estat de les instal.lacions, es pot suspendre qualsevol activitat amb el vist i plau de l’Alcalde President de la Corporació Local.

5. L’autorització de cessió d’un espai de manera continuada no pressuposa la seva utilització en exclusivitat. Tots els espais susceptibles de ser cedits han de poder ésser compartits. L’Ajuntament de Pau es reserva en tot cas i amb caràcter prioritari disposar amb absoluta llibertat i independència de la totalitat de les instal.lacions del centre cívic pels fins oficials, socials i altres que consideri oportuns.

Article 13.

Les autoritzacions es consideraran amb la finalitat exclusiva de realitzar l’activitat prevista i pel temps establert en la sol•licitud i no seran transmissibles a tercers. Qualsevol modificació en l’horari d’ús reservat o pactat l’usuari haurà de comunicar-ho a l’ajuntament amb una setmana d’antel.lació, el qual n’haurà de donar el vistiplau.

Article 14.

L’Ajuntament podrà negar l’autorització d’ús de sales quan les activitats a realitzar puguin causar molèsties evidents a la resta d’usuaris del centre o veïns, fins i tot en aquells casos en què l’autorització ja s’hagi concedit, però que posteriorment es demostri: Que l’activitat comporta riscos o molèsties no notificades prèviament. Que l’activitat no disposi dels permisos d’òrgans supramunicipals, necessaris d’acord amb la legislació vigent. També podrà retirar l’autorització d’un ús continuat sí l’activitat per la qual s’ha demanat deixa de fer-se durant un període de dos mesos sense rebre cap justificació per part de la persona responsable.

Article 15.

D’acord amb el que estableix la legislació sobre procediment administratiu vigent, les denegacions d’usos hauran d’estar degudament motivades.

 

CAPÍTOL TERCER:

Drets i obligacions generals dels usuaris

Article 16.-

Drets i deures.

1. Les entitats usuàries tenen la responsabilitat de mantenir les instal.lacions en el mateix estat en què es trobaven abans d’utilitzar-les. Es per això que assumiran el cost de qualsevol desperfecte ocasionat a les sales o al material que hi hagi. Així mateix hauran de respectar i mantenir en perfecte estat totes les instal.lacions, seguint les indicacions de l’ajuntament. Només estaran a la disposició dels ususaris o entitats les sales o espais sol.licitats i en els horaris sol.licitats.

2. S’hauran de respectar de forma estricta els aforaments de cada espai que es cedeix, el control del qual serà responsabilitat de l’entitat o empresa sol.licitant.

3. Depenent del tipus d’acte o activitat que es desenvolupi, l’entitat o empresa que demani un espai o sala haurà de disposar de la corresponent assegurança de responsabilitat civil.

4. Les entitats que tinguin la previsió d’utilitzar aparells elèctrics hauran de comunicar-ho en el moment de realitzar la sol.licitud. En tot cas, no es podran connectar aparells de més potència de la que permeti la instal.lació, sense autorització expressa.

5. La cessió d’una sala comporta la cessió d’un determinat espai, per un temps definit i amb l’equipament que li és propi. El muntatge i desmuntatge d’aquest equipament, i la seva neteja, serà responsabilitat de l’entitat o de l’empresa sol.licitant.

6. Serà obligació dels usuaris complir la legislació i reglamentació vigent en matèria de tabaquisme i substàncies estupafaents.

7. No es podran emmagatzemar objectes o matèries susceptibles de produir qualsevol tipus de combustió o explosió.

8. Tots els usuaris que no compleixin amb les normes generals o específiques de la instal.lació, les normes cíviques, de comportament o de convivència, podran ser sancionats, inclús amb la prohibició total d’ús de les instal.lacions.

9. Queda prohibida l’entrada de bengales, traques o materials de pirotècnia i altres que assenyali la legislació aplicable.

10. Queda prohibida l’entrada d’animals a les instal.lacions.

11. No està permès menjar o beure en la sala de ball del centre cívic, exceptuant actes que l’interès municipal ho requereixi.

Article 17.- Responsabilitat per l’ús de les instal.lacions. L’Ajuntament de Pau no serà responsable de les lesions que pugui patir l’usuari tret que derivin del mal estat de la instal.lació o dels béns adscrits a la mateixa conforme a la normativa general sobre responsabilitat de les Administracions Públiques. En tot cas, l’ajuntament no es farà responsable davant l’usuari en cas d’accidents o desperfectes derivats de l’incompliment per part d’aquest, de les presents normes, d’un comportament negligent d’altre usuari o un mal ús de les intal.lacions, equipaments i serveis.

L’Ajuntament de Pau no es responsabilitza de les possible pèrdues d’objectes.

 

CAPÍTOL QUART.

– Procediment

Article 18.- Règim sancionador. El incompliment de les normes establertes en aquest reglament constitueix una infracció administrativa que pot donar lloc a la imposició d’una sanció. L’exercici de la potestat sancionadora es farà d’acord amb el que estableix el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador , i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la resta de la normativa vigent d’aplicació en el moment de fer ús d’aquest procediment.

DISPOSICIÓ FINAL

El present Reglament entrarà en vigor una vegada complerts els tràmits legals d’aprovació i publicació de l’aprovació definitiva i del text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província i hagin transcorregut el termini de 15 dies hàbils que preveu l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

PAU, 24 DE FEBRER DE 2009