Càlcul del període mitjà de pagament (PMP)

En compliment de l’establert a l’article 6 i a la disposició transitòria única del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques (BOE 30 de juliol), amb els fitxers següents es fan públics els períodes mitjans de pagament d’aquesta Corporació als proveïdors municipals i la seva sèrie històrica.