Normes i ús de la piscina municipal

Aquest document és fruit del treball conjunt del Departament de Salut, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya. És el resultat del consens i la col·laboració entre els tres organismes, amb esperit de continuïtat, per desenvolupar el Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic.

És obligatori:
 • Dutxar-se abans del bany.
 • Seguir les indicacions del personal tècnic i dels socorristes.
 • Respectar les normes de seguretat de les instal·lacions i els altres usuaris. 
 • Fer ús de les papereres.
 • Respectar els espais que es destinin a cursets de natació o a activitats dirigides, així com els carrers destinats a jocs i a bany públic.
 • Parar atenció als senyals de seguretat de la piscina pel que fa a l’ús de trampolins, palanques o tobogans, així com als que fan referència a la profunditat.
 • Que els nens que no saben nedar duguin un dispositiu (armilla, bombolleta, etc.), adaptat a cada edat, que afavoreixi la flotabilitat i que els mantingui el cap fora de l’aigua.
No es permet:
 • L’entrada als menors de 14 anys, en horari de bany lliure, si no van acompanyats d’una persona adulta.
 • Fumar ni menjar en tot el recinte de la instal·lació, exceptuant les zones destinades expressament a aquest fi.
 • La utilització d’aparells sonors o musicals que puguin destorbar en els espais d’ús comunitari.
 • L’entrada d’animals, excepte en casos especials, com els gossos pigall.
 • Introduir objectes de vidre, o de qualsevol altre material esmicolable, a la zona de platja i al solàrium.
 • Entrar a la zona de bany amb roba o calçat de carrer, excepte les visites puntuals autoritzades per la persona responsable de la instal·lació, que han de portar protectors específics per al calçat.
 • Utilitzar cap tipus de material (pilotes, objectes inflables, etc.) que pugui suposar un risc o una molèstia per als usuaris, excepte en els horaris i espais establerts per a aquest fi.
 • Córrer ni donar empentes. A la vora de la piscina s’ha de circular caminant.
 • Els jocs perillosos dins de l’aigua, com ara enfonsar una altra persona.
 • Utilitzar els trampolins fora dels espais i horaris reservats.
 • L’accés a la zona de bany a persones que pateixin malalties dèrmiques infectocontagioses. En cas de dubte, la Direcció podrà exigir la presentació d’un certificat mèdic.
Es recomana:
 • Que, si voleu tirar-vos de cap, comproveu que la profunditat és suficient i que no hi ha elements o persones contra els quals pugueu xocar.
 • L’ús de sabatilles de bany.
 • Nedar sempre per la dreta en els carrers.
 • No travessar els carrers, ja que es pot interrompre l’activitat d’altres usuaris.
 • Que els infants estiguin controlats en tot moment per una persona adulta i dins del seu camp de visió, quan es trobin dins de l’aigua o a l’entorn de la piscina.
 • No deixar que els nens petits juguin prop dels vasos no apropiats per a ells.
 • Esperar un mínim de dues hores abans de banyar-se, després d’un àpat.
 • No entrar de cop a l’aigua en banyar-se per primera vegada, després de menjar, d’haver pres molta estona el sol o d’haver fet un exercici físic intens.
 • Col·locar una tovallola o estora sobre la platja de la piscina o la zona d’estada, si es vol prendre el sol.
 • Dutxar-se abans d’entrar a la piscina, si s’ha pres el sol o s’ha fet exercici intensament.
 • Que, si voleu prendre el sol, ho feu moderadament i entreu a l’aigua progressivament.

Vestidors

La Direcció de la instal·lació no es responsabilitzarà en cap cas dels objectes dipositats als vestidors.

És obligatori:

 • Deixar els vestidors en bones condicions per als usuaris posteriors.

Es recomana:

 • Utilitzar sabatilles de bany.
 • Eixugar-se bé després de la dutxa, un cop acabada la sessió de bany, per evitar infeccions.