Plànols de delimitació

El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 6 d’octubre de 2015, va aprovar el Plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals, que és l’instrument que defineix els subjectes obligats i les finques afectades pels treballs de realització de franges de protecció.