POUM

Es planteja la redacció del POUM per actualitzar la planificació urbana a les noves directrius territorials, ambientals i paisatgístiques. Cal tenir en compte que la redacció del POUM parteix dels valors fonamentals en els quals es basen les NNSS de 1991, que han regulat el desenvolupament urbanístic, econòmic i ambiental de Pau aquests últims anys.

L’objectiu bàsic del POUM és garantir el desenvolupament urbanístic sostenible del municipi a través de regulacions i normatives que afecten a tot el terme municipal.

pau

 • Què és el POUM?

  El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació que ordena urbanísticament tot el territori del terme municipal de Pau, dissenyant el seu desenvolupament i els creixements futurs tenint en compte criteris de sostenibilitat.

  El POUM ha d’ordenar el creixement i millorar la imatge del municipi, els serveis i els equipaments, així com l’espai públic, els espais verds, i també definir el model de mobilitat local i fixar les bases del model econòmic del municipi. Al POUM li correspon dibuixar el municipi que volem per a les generacions futures.

   

  NORMATIVES I REGULACIONS

  ORDENACIÓ DEL SÒL I ELS USOS I ACTIVITATS DEL MUNICIPI.

  El POUM classifica i regula els usos i les activitats que es poden dur a terme en cadascuna de les parts del terme municipal:

  • Sòl urbà, urbanitzable (apte per a la seva transformació en sòl urbà)
  • No urbanitzable (no pot ser urbanitzat i ha de gaudir d’una protecció especial) .

  Els criteris que han de prevaldre són els de sostenibilitat social, ambiental i econòmica, des d’una clara consciència de valor patrimonial del territori i del paisatge.

  NECESSITATS SOCIALS I ECONÒMIQUES DEL MUNICIPI

  El POUM ha de donar resposta a les necessitats socioeconòmiques, a partir de l’ordenació dels espais públics i infraestructures, la dotació d’habitatges, la previsió d’equipaments públics, etc.

  PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT I EL MEDI NATURAL

  El POUM haurà de garantir el desenvolupament sostenible del municipi, vetllant per la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, a partir de l’ordenació de la mobilitat, els espais lliures i zones verdes i la protecció del medi natural, així com amb l’adaptació del municipi als efectes del canvi climàtic.

  PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-CULTURAL

  La utilització racional del territori comporta adaptar les necessitats de creixement amb la preservació dels valors arqueològics, històrics i culturals. Es treballarà amb l’ordenació del patrimoni arquitectònic a través del catàleg de béns arquitectònics a protegir i el catàleg de Masies i Cases Rurals.

 • Fases POUM

  FASE I – AVANÇ DEL POUM

  • Redacció de l’Avanç del POUM.

  L’Avanç és un document genèric que que posa de manifest l’estat actual del municipi, el planejament territorial i sectorial, els criteris, objectius i model de desenvolupament proposat. Aquest document serveix de base per guiar tot el procés i per treballar en l’elaboració del POUM definitiu amb el màxim d’informació i eines possibles i fer un procés transparent i participatiu.

  • Aprovació de l’Avanç del POUM per acord del Ple municipal.

   

  FASE II. PARTICIPACIÓ CIUTADANA.

  L’Ajuntament obrirà un període de 30 dies per poder consultar els documents corresponents de l’Avanç aprovat. En aquest període es poden fer suggeriments que hauran d’ésser valorats per l’equip redactor.

  • Informes del Departament de Territori i Sostenibilitat.

  Simultàniament, al període d’informació pública, l’Ajuntament trametrà l’Avanç al Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) per tal que l’Òrgan Ambiental corresponent emeti l’anomenat Document d’Abast i perquè la Comissió Territorial d’Urbanisme ( CTU) emeti el primer Informe Urbanístic Territorial. A banda, des del DTES també es realitzaran consultes a les administracions públiques afectades per tal que emetin els corresponents informes en relació amb la proposta d’Avanç.

  • Participació ciutadana.

  Per la redacció del POUM es tenen en compte les aportacions i propostes realitzades en la primera fase del Programa de participació Ciutadana. D’aquesta manera l’equip redactor del POUM comptarà amb les aportacions i propostes realitzades per la ciutadania i pels diferents actors del municipi per fer l’anàlisi d’alternatives de planejament i el desenvolupament i concreció de l’alternativa seleccionada en la fase d’aprovació inicial.

   

  FASE III. APROVACIÓ INICIAL DEL POUM.

  • Redacció del document per a l’aprovació inicial del POUM amb la concreció de les propostes, valorant els suggeriments i informes rebuts en la fase anterior.
  • Aprovació inicial del POUM per acord del Ple municipal, conjuntament amb la corresponent suspensió obligatòria de llicències.
  • Participació.

  Quan s’aprovi el document es realitzarà una sessió de retorn dels principals resultats del procés participatiu realitzat en fase d’avanç així com de presentació de les principals línies estratègiques del POUM.

   

  FASE IV. EXPOSICIÓ PÚBLICA I SOL·LICITUD D’INFORMES PRECEPTIUS

  • Exposició pública de la proposta inicial del POUM.

  Durant un mínim de 45 dies l’Ajuntament posarà a disposició de les persones que ho sol·licitin tota la documentació del POUM, tant en format imprès com en format digital. En aquesta fase d’exposició pública es recolliran les aportacions a mode d’al·legacions, que s’hauran de respondre de manera individualitzada per part de l’Ajuntament. Durant aquest període es proporcionarà atenció personalitzada si es requereix.

  • Informes dels organismes implicats.

  Alhora, el POUM es remetrà als organismes públics implicats i a les administracions públiques afectades perquè emetin els informes preceptius.

   

  FASE V. APROVACIÓ PROVISIONAL DEL POUM.

  • Redacció del POUM provisional.

  A partir dels informes de les administracions afectades i de les al·legacions rebudes de particulars i públic interessant s’esmena el document aprovat inicialment, tot donant resposta a les al·legacions. S’afegeix també a la documentació del POUM el document resum del procediment d’avaluació ambiental, que resumeix i estableix les conclusions de la tramitació ambiental.

  • Informes del Departament de Territori i Sostenibilitat.

  Una vegada valorades les al·legacions, serà necessari trametre la documentació corresponent al DTES per tal que l’òrgan ambiental emeti la corresponent Declaració Ambiental Estratègica i la CTU un segon Informe Urbanístic Territorial, les determinacions dels quals s’hauran d’incorporar a la proposta del POUM.

  • Aprovació provisional del POUM per acord del Ple municipal.

  Publicació de tota la documentació en aquesta web per tal que pugui ser accessible i consultable.

   

  FASE VI. APROVACIÓ DEFINITIVA.

  El POUM s’aprovarà per part de la Comissió d’Urbanisme i, un cop publicat, entrarà en vigor, substituint les Normes Subsidiàries de Planejament que són l’instrument urbanístic actualment vigent.

 • Participació ciutadana

  Amb l’objectiu que tothom pugui donar la seva opinió respecte a com creu que ha de ser el futur del municipi, s’ha aprovat el Programa de Participació Ciutadana del POUM. El Programa contempla tot un seguit de processos de consulta i d’informació que faciliten la participació de la ciutadania en la redacció del POUM.

  ACCIONS DE PARTICIPACIÓ

  Per garantir la participació pública en tots els àmbits s’han definit diferents accions de participació:

  • Reunions internes de l’Ajuntament.
  • Reunions sectorials
  • Sessions de participació ciutadana
  • Sessions de presentació i informació
  • Enquesta de percepció ciutadana
  • Recull d’opinions i suggeriments a la web “Espai opinió”

   

  FASES DE PARTICIPACIÓ

  Paral·lelament a les diferents fases de tramitació i d’elaboració del POUM, es duran a terme diferents actes de participació ciutadana i d’informació pública per tenir en compte en tot moment l’opinió de la ciutadania.

  Accedint a l’apartat de “Notícies” d’aquesta pàgina web podreu anar coneixent quan i on es portaran a terme les diferents sessions i actes de participació o d’informació sobre el POUM.

  En tot cas, les fases de Participació Ciutadana previstes seran:

  • Treballs Preliminars. 
  • Fase I – Informativa. Publicitat i difusió del pla. 
  • Fase II– Deliverativa. Recollida informació 
   • Enquesta de percepció i expectives ciutadanes  
   • Tallers participatius amb la ciutadania:
    • 14 d’octubre de 2021, a les 19 h. Espai públic: Equipaments, Zones Verdes i Patrimoni.
    • 21 d’octubre de 2021, a les 19 h. Mobilitat: Carrers, Camins i Aparcaments.
    • 4 de novembre de 2021, a les 19 h. Sòl rústic: Agricultura, Ramaderia, Masies, Activitats.
    • 11 de novembre de 2021, a les 19 h. Sòl urbà: Habitatge, Serveis, Comerç i Indústria.
   • Reunions amb actors del municipi
   • Propostes de la ciutadania – Suggeriments
  • Fase III – Resposta. Retorn de les aportacions. 
   • Document Resum aportacions participació ciutadana i valoració dels suggeriments.
  • Fase IV – Aprovació Inicial POUM
   • Aprovació inicial i publicació al web
   • Sessió presentació del document i retorn de la participació ciutadana. 
   • Oficina del Pla.
   • Al·legacions i informes. 
  • Fase V – Aprovació Provisional 
   • Informe resposta de les al·legacions
   • Informe resposta administracions consultades.
   • Publicació document aprovat provisionalment al web del pla.
  • Fase VI – Aprovació Definitiva. 
   • Publicació document aprovat definitivament al web del pla.
   • Sessió informativa document aprovat
 • Espai de participació

  La teva opinió és important! Per això t’animem a participar en el procés de redacció del POUM.

  Et proposem dues vies:

  • Responent l’ENQUESTA de percepció ciutadana, que estarà oberta entre la sessió de presentació de la participació ciutadana i l’últim taller participatiu.
  • Fent-nos arribar els teus suggeriments, propostes i comentaris a POUMPAU@tecplan.cat entre la sessió de presentació de la participació ciutadana i l’últim taller participatiu.
 • Documents

  Aquí podeu consultar i descarregar en format PDF els diferents documents generats durant el procés de redacció i tramitació del POUM.

  AVANÇ DE PLA 

  DOCUMENT APROVACIÓ INICIAL (No disponible)

  DOCUMENT APROVACIÓ PROVISIONAL (No disponible)

  DOCUMENT APROVACIÓ DEFINITIVA (No disponible)

   

  Un cop aprovat definitivament, el POUM constarà de tot un seguit de documents, entre els quals destaquen els següents:

  • Memòria descriptiva i justificació del POUM.
  • Plànols d’informació i d’ordenació urbanística del territori.
  • Plànols de traçat de les xarxes bàsiques dels serveis urbanístics.
  • Normes urbanístiques
  • Catàleg de béns a protegir. 
  • Catàleg de Masies i Cases Rurals.
  • Agenda i avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar.
  • Documentació mediambiental i l’informe mediambiental.
  • Estudi d’Avaluació de la mobilitat generada.
  • Memòria social.