Reglament explotació mini-deixalleria

REGLAMENT D’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE MINI-DEIXALLERIA DE PAU ADHERIDA A LA XARXA DE MINI-DEIXALLERIES DE L’ALT EMPORDÀ.

1.- MEMÒRIA

1.1 OBJECTE DEL PRESENT REGLAMENT D’EXPLOTACIÓ D’UNA MINI-DEIXALLERIA DE LA XARXA DE MINI-DEIXALLERIES DE L’ALT EMPORDÀ

L’objecte del present reglament és la regulació del servei de Deixalleria Municipal de Pau. L’activitat resta assumida per l’ens local com a pròpia, determinant-se l’abast de les prestacions a favor dels ciutadans de la forma regulada en el present reglament. Aquest servei municipal es concep com a centre de recepció i emmagatzematge selectiu de residus municipals que no són objecte de la recollida domiciliària, i està adherida a la Xarxa de mini-deixalleries comarcal.

1.2 ÀMBIT TERRITORIAL DE LA DEIXALLERIA La deixalleria donarà servei als veïns i veïnes del municipi de Pau. La deixalleria es considerarà com a punt de transferència lligat a la deixalleria Comarcal. La Deixalleria Comarcal està ubicada dins les instal•lacions de l’abocador Comarcal de Pedret i Marzà.

1.3 CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DEL SERVEI DE LA DEIXALLERIA La gestió dels residus es portarà a terme segons el funcionament de la Xarxa de mini-deixalleries de l’Alt Empordà que permetrà fer les gestions necessàries per eliminar-los correctament segons la legislació vigent els residus o bé la seva valoració i reciclatge, si és possible. La Deixalleria Comarcal serà el centre de recepció dels residus especials provinents de la recollida comarcal de residus especials municipals i altres residus de les mini-deixalleries.

1.4 TIPUS DE DEIXALLERIA La deixalleria, consisteix bàsicament en un espai tancat perimetralment amb:

 • Un espai per contenidors de 9 o 14 m3 per a residus voluminosos, per ferralla, restes de poda i runes d’obres menors. El nombre d’aquests contenidors pot ser variable segons les necessitats. En aquest espai hi haurà material per ajudar a introduir més fàcilment els residus pesants dins els contenidors.
 • Un espai tancat, ventilat i cobert on s’ubicaran els residus especials. Aquest espai romandrà tancat amb clau fora d’horaris d’obertura de la deixalleria.
 • Una àrea d’aportació amb tres iglús de 5 i 3m3 on es recolliran els tres residus valoritzables més corrents: paper i cartró, vidre i envasos.
 • Un cobert on s’ubicaran els Residus Especials i el mercat virtual de segona mà.

2.- FUNCIONAMENT, PERSONAL, HORARIS I DIES D’OBERTURA I REGISTRE D’ENTRADES I SORTIDES 2.1 FUNCIONAMENT

El funcionament de la deixalleria de PAU és el següent:

a) Recepció dels residus La recepció de residus es farà sempre en horaris d’obertura de la instal•lació. En el cas que s’hagi de portar un residu fora dels horaris determinats per l’ajuntament, aquest pot instaurar un sistema d’utilització sempre i quan sigui controlada.

b) Vigilància de la gestió de la deixalleria La vigilància diària de la instal•lació la portarà a terme la persona que designi l’ajuntament. El responsable de la deixalleria en farà el manteniment per tal que sigui sempre una instal•lació neta i ordenada. Des del Consell Comarcal de l’Alt Empordà s’instaura un servei de vigilància per solucionar dubtes de gestió per part de l’encarregat de la instal•lació. Aquest servei inclou un servei telefònic permanent per qualsevol dubte o emergència.

c) Recollida i gestió dels residus La recollida i gestió dels residus admesos a la mini-deixalleria seguirà tres processos diferents:

Els residus voluminosos, restes de poda, runes que es disposin als contenidors de 14 o 9 m3 seran retirats per l’empresa o les empreses de valorització que contracti l’ajuntament per aquest servei. Aquestes empreses els dipositaran en instal•lacions autoritzades per cada tipologia de residus. L’ajuntament també es pot adreçar directament als recuperadors amb servei de recollida.

 • Els residus valoritzables de paper i cartró, vidre i envasos seran objecte de la recollida selectiva delegada al Consell Comarcal de l’Alt Empordà i es gestionaran en plantes de separació i reciclatge del Sistema Integrat de Residus de Catalunya. Aquest servei de recollida seguirà les condicions vigents del servei de recollida selectiva convencional fet pel Consell Comarcal.
 • Els residus especials seran recollits pel sistema de recollida de residus especials del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. La seva recollida es farà per un mitjà de transport que asseguri les condicions de seguretat i que els residus estiguin degudament separats. La gestió d’aquests residus es farà a la deixalleria comarcal de l’Alt Empordà ubicada a l’abocador comarcal. Les condicions d’aquest servei seran les vigents al serveis de recollida de residus especials del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
 • Els residus d’aparells elèctrics i electrònics es recolliran per part del sistema integrat organitzat per aquest fi. En tots els casos, s’aconsella que el responsable ha de procurar que les operacions de càrrega i descàrrega es facin amb la màxima cura possible, amb l’objectiu de preservar la netedat de la instal•lació. En el cas de vessament accidental o parcial del contingut del contenidor, l’empresa corresponent de recollida haurà de recollir de forma immediata els residus i fer la neteja acurada de qualsevol residu. També haurà de tenir molta cura en la col•locació dels contenidors després dels treballs de buidatge, que haurà de correspondre al lloc inicial.

2.2 PERSONAL

El sistema organitzatiu pel personal previst serà el següent: Personal de vigilància extern Representant de l’empresa explotadora del servei de recollida de residus especials i deixalleria mòbil del Consell Comarcal. Aquesta persona tindrà la funció de supervisió periòdica de la deixalleria, concretament, de la correcta selecció i emmagatzematge dels residus, sobretot pel que fa als residus especials. Les incidències que visualitzi seran notificades al Consell Comarcal i a l’Ajuntament titular de la deixalleria. Encarregat de la deixalleria Es considera que el personal necessari per al funcionament de la deixalleria és un operari contractat pel municipi almenys per a les hores d’obertura d’aquesta. Entre d’altres funcions, l’operari ha de realitzar les següents:

 • Netejar, mantenir i conservar la deixalleria i les zones de jardí;
 • Obrir i tancar la deixalleria a les hores previstes;
 • Atendre els usuaris amb amabilitat, cordialitat i eficàcia;
 • Controlar l’entrada i sortida de materials;
 • Garantir la correcta disposició dels materials en el lloc adequat i de la forma reglamentada;
 • Impedir el dipòsit de materials no admesos;
 • Impedir l’entrada a particulars que no resideixin a Pau.
 • Impedir l’entrada als petits comerciants que aportin una quantitat superior a l’especificada al present reglament;
 • Vetllar per la seguretat d’usuaris i visitants;
 • Avisar l’ajuntament de qualsevol contratemps o anomalia;
 • Informar amb l’antelació necessària sobre l’estat dels materials cara a la seva puntual retirada;
 • Garantir que retirin els materials les persones, empreses i vehicles autoritzats;
 • Fer les petites reparacions amb celeritat i eficàcia

2.3 HORARIS I DIES D’OBERTURA

S’estableix un horari d’atenció al públic: Dilluns, dimecres i divendres de 15h a 17h. Aquest horari podrà ser ampliat i/o revisat, i estar subjecte a variacions, segons l’estació anual. Els treballs de neteja i manteniment de les instal•lacions i els treballs d’enretirada dels residus es realitzaran els dies laborables en hores d’obertura de la deixalleria. Pel que fa a la recollida dels residus dels contenidors de transvasament o transferència, si és possible, se realitzarà en hores fora d’atenció al públic.

2.4 REGISTRE D’ENTRADES I SORTIDES

Cadascuna de les empreses de retirada de residus de la deixalleria pel que fa als quatre processos de recollida independents de l’apartat 2.1 ha de portar un control estadístic de les sortides de materials que recullen. Aquest control ha de ser per cada recollida. Aquesta informació s’ha de fer arribar mensualment a l’ajuntament del municipi i al Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Respecte a les entrades de residus, l’operari ha de consignar en una fitxa el nombre de visites, data i hora d’entrada, la procedència (particular o comerç) i el municipi, així com els tipus de residus aportats, amb nombre d’unitats o Kg, si s’escau.. Així mateix, ha de notificar i apuntar en un dietari les incidències o anomalies.

3.-RESIDUS ADMESOS

3.1 DEPOSICIÓ i TIPOLOGIA DE RESIDUS ADMESOS

Els usuaris del servei tindran quatre sectors per a la disposició selectiva de residus dins la instal•lació: La zona de contenidors de 14 i 9 m3 per a residus de volum important.. Els usuaris hauran de posar els residus en els contenidors senyalitzats, mai deixar-los a terra en qualsevol altre lloc de la deixalleria. A la instal•lació hi haurà material per ajudar a introduir més fàcilment els residus pesants dins els contenidors. Els residus que es disposaran en aquests contenidors seran:

 • Voluminosos (mobles, fustes residus gran volum): Excepte les neveres amb CFC, caldrà dipositar-los dins del contenidor corresponent.
 • Runes d’obres menors: la runa haurà de ser neta sense ferralla o altres substàncies que no permetin el seu reciclatge.
 • Restes de poda: les mides del material vegetal han de ser prou petites com per poder posar-se completament dins el contenidor.
 • Ferralla: haurà de dipositar-se separada de qualsevol altre material.
 • L’àrea d’aportació constarà de tres contenidors de tipus iglú de paper i cartró, vidre i envasos. En tots els casos, només s’introduiran als contenidors els residus admesos i en el cas del cartró es procedirà a plegar-lo degudament per tal que ocupi el mínim volum al contenidor.
 • La instal•lació constarà d’un espai tancat i ventilat per als residus especials. els residus d’aquest tipus admesos són els següents: Residus municipals domèstics o particulars especials: bateries de cotxe, oli vegetal, oli mineral, pintures, dissolvents, vernissos, residus àcids i bàsics, pesticides, piles fluorescents i làmpades de mercuri, cartutxos de fotocopiadores, pneumàtics, radiografies, substàncies de neteja, aerosols, cables elèctrics, ampolles de cava. Relació de residus no admesos: No s’acceptaran mai residus infecciosos, residus radioactius, material explosiu, restes de menjar, substàncies químiques auto-reactives o reactives amb l’aire, recipients voluminosos… Ni residus comercials.
 • El cobert, a sota del qual es dipositaran els objectes disponibles pel mercat de segona mà, així com els residus d’aparells elèctrics i electrònics.

3.1.1 CARACTERÍSTIQUES D’APORTACIÓ DELS RESIDUS ESPECIALS

A la deixalleria existeix una zona per als residus especials. La gestió d’aquests residus es realitzarà d’acord amb la normativa vigent. La manipulació es realitzarà amb cura per tal d’evitar la barreja dels diferents residus i la descàrrega accidental de substàncies contaminants al medi. La zona esmentada estarà concentrada en contenidors especials en els quals s’abocaran els següents materials:

 • Pneumàtics L’usuari dipositarà els residus al contenidor corresponent; abans s’haurà de separar la llanta i dipositar-la al contenidor corresponent. S’admetrà un màxim de 4 unitats per habitatge al mes, amb un màxim anual de 10 unitats per habitatge.
 • Olis L’usuari haurà de lliurar a l’operari els olis degudament separats, olis minerals i olis vegetals, i aquest els abocarà dins els contenidors corresponents amb cura per tal d’evitar vessaments. S’informarà als usuaris de la deixalleria del perill de barrejar-los.
 • Bateries L’usuari haurà de lliurar a l’operari les bateries i aquest les emmagatzemarà dins del contenidor. Les bateries es col•locaran de manera que no es vessin els líquids que contenen. S’admetrà un màxim de 4 unitats per habitatge i any.
 • Productes químics, dissolvents, laques, pintures, vernissos… L’usuari haurà de lliurar a l’operari aquests productes i aquest els dipositarà dins dels contenidors específics de forma que no es barregin entre ells. S’informarà als usuaris de la deixalleria del perill de barrejar-los. Veure quantitats admeses en el punt 3.3.
 • Piles L’usuari haurà de lliurar a l’operari les piles, i aquest separarà les piles de botó de les altres i les dipositarà en el contenidor corresponent.
 • Frigorífics amb CFC L’usuari haurà de lliurar a l’operari els frigorífics i electrodomèstics amb CFC, i aquest els dipositarà en el box corresponent i de forma vertical per evitar el trencament del circuit de refrigeració. El límit anual per habitatge és de 2 electrodomèstic amb CFC.
 • Electrònica, cables L’usuari haurà de lliurar a l’operari els diferents residus per separat i aquest els dipositarà en els contenidors corresponents.

3.2 QUANTITAT DE RESIDUS ADMESOS I TAXES

La deixalleria és una instal•lació gratuïta i destinada a residus d’origen domèstic, per tant, a usuaris particulars. Pel que fa als petits comerciants del municipi, podran utilitzar-la sempre i quan no sobrepassin els límits admesos en aquest reglament. Residu Màxims admesos per habitatge MENSUAL ANUAL Voluminosos, fustes 1m3 Restes vegetals 2m3 (exempt contribuents taxa jardineria) Runes netes 100kg al dia 1m3 o una tona Ferralla 1m3 o una tona Roba Segons capacitat contenidor Paper i cartró Segons capacitat contenidor Vibre Segons capacitat contenidor Envasos lleugers Segons capacitat contenidor Porexpan Segons capacitat contenidor Pneumàtics 4 unitats 10 unitats Electrodomèstics amb CFC 2 unitats Miralls i vidre pla Segons capacitat contenidor Petits electrodomèstics sense CFC Segons capacitat contenidor Ampolles de cava Segons capacitat contenidor Cables elèctrics – – Oli vegetal – – Oli mineral 5 litres 20 litres Bateries 1 unitat 4 unitat Pintures i vernissos 4 pots 10 pots Dissolvents 2 litres 5 litres Pesticides 4 pots 10 pots Piles Segons capacitat contenidor Fluorescents 1 unitats 5 unitats Làmpades de baix consum i bombetes 2 unitats 10 unitats tòners 5 unitats 50 unitats radiografies – – Aerosols Segons capacitat contenidor Medicaments Segons capacitat contenidor

3.3 NETEJA I MANTENIMENT DELS CONTENIDORS El període de neteja dels contenidors i de la instal•lació serà el necessari per aconseguir una bona impressió visual. Els concessionaris de cadascun dels processos de recollida hauran de vetllar pel manteniment, neteja i buidat dels contenidors que recullen Pel que fa als contenidors que siguin propietat de l’ajuntament, caldrà que aquest es faci responsable de la seva substitució quan s’escaigui.

3.4 SENYALITZACIÓ DELS CONTENIDORS DE LA DEIXALLERIA Els contenidors hauran de senyalitzar de manera clara els residus que contenen de manera que s’identifiquin fàcilment. Els rètols hauran de ser sempre visibles i s’hauran de canviar quan estiguin malmesos.

4.- CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA INSTAL•LACIÓ

4.1 ACCESOS I ENTORN

L’accés i les àrees de deposició es mantindran permanentment en perfecte estat de neteja. El manteniment s’estendrà a l’entorn immediat de la deixalleria per evitar que aquesta es converteixi en un punt d’abocament incontrolat.

4.2 AIGÜES PLUVIALS

Es prendran les disposicions adients per evitar l’entrada i acumulació d’aigües pluvials a l’interior dels contenidors.

4.3 PREVENCIÓ D’INCENDIS

Qualsevol mena de crema de residus dins la deixalleria està prohibida. La deixalleria estarà equipada, d’acord amb el risc intrínsec de l’activitat d’emmagatzematge, amb les instal•lacions de protecció contra incendis que corresponguin a la mida de la instal•lació, i segons les característiques fixades en la NBE-CPI/96, de condicions de protecció contra incendis, i l NTE-IPF, d’instal•lacions de protecció contra el foc. En aquest sentit, es considera convenient la col•locació d’un extintor portàtil per cada 500 m². La prohibició de fumar en les zones d’emmagatzematge de productes inflamables ha de ser clarament senyalitzada. Els mitjans de protecció enumerats anteriorment seran col•locats prioritàriament en la proximitat immediata de la zona d’emmagatzematge d’aquests productes. Els serveis de seguretat i prevenció més pròxims rebran totes les informacions necessàries per a una intervenció eventual.

4.4 PREVENCIÓ D’ACCIDENTS

S’han de prendre les disposicions necessàries per evitar tota mena d’accidents. En cas que es produïssin en forma de trencament de contenidors, caldrà assegurar-se que no existeixen vessaments de productes tòxics al medi natural.

4.5 SOROLLS

Els materials i equips utilitzats per a la manipulació dels contenidors hauran de complir les prescripcions legals en matèria d’emissió sonora.

4.6 OLORS

Qualsevol emissió d’olors ha de ser immediatament combatuda amb els mitjans adequats.

5.CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ

La mini-deixalleria comptarà amb un espai d’informació i sensibilització pels usuaris on hi haurà també les campanyes vigents que es facin des del Consell Comarcal de l’Alt Empordà sobre la recollida selectiva. La instal•lació s’obrirà en el cas que la població del municipi, alguna entitat o centre escolar hi vulgui fer alguna activitat d’educació ambiental, sempre amb el vistiplau de l’ajuntament titular.