Aprovada la liquidació del pressupost de 2023

Durant el Ple de 26 de març, l’equip de govern va donar compte a la resta del consistori del decret d’alcaldia número 2024DECR000012, de 15 de febrer, mitjançant el qual es va aprovar la liquidació del pressupost del 2023.

Tal com es reflecteix a l’expedient, el pressupost de l’any passat estava dotat inicialment amb 941.875€ i, finalment, un cop incorporades les dues modificacions que es van aprovar, es va tancar amb una dotació de 1.402.571,05€.

A part d’aquesta variació, i pel que fa referència a les partides de despeses, la liquidació del pressupost posa de manifest el volum d’obligacions reconegudes i l’import total dels pagaments que s’han realitzat.

Igualment pel que fa referència a les partides d’ingressos, la liquidació del pressupost posa de manifest el volum de drets que s’han reconegut i l’import total dels ingressos que hi ha hagut.

Si es tenen en compte els imports de l’exercici que es liquida, els drets pendents de cobrament d’anys anteriors, les obligacions pendents de pagament d’anys anteriors i s’apliquen uns ajustos, s’obté el romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.

Aquesta magnitud dona una idea de la situació econòmica i financera de l’Ajuntament. Si el romanent fos negatiu, diríem que hi ha dèficit; però si el romanent és positiu, com és el cas, diem que hi ha una situació de superàvit.

El romanent líquid de tresoreria per a despeses generals que s’obté a partir de la liquidació del pressupost de l’any passat és de 394.925,15€. Cal destacar també que l’Ajuntament continua sense tenir cap préstec concertat i, per tant, no hi ha endeutament.

Feu clic aquí per veure tots els detalls de la liquidació del pressupost.

Altres notícies relacionades amb aquest Ple: