Exposada al públic la tercera modificació de pressupost del 2024

Avui ha sortit publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) l’anunci d’aprovació inicial i d’inici del termini d’exposició al públic de la tercera modificació de pressupost del 2024.

Es tracta de fer servir el romanent líquid de tresoreria de l’any passat, el ‘superàvit’, per finançar actuacions que tenen una partida insuficient o que no tenien partida prevista en el pressupost actual.

Es fan servir 13.973,10 euros del romanent líquid de tresoreria de l’any passat per ampliar la dotació de les següents partides:

I es fan servir 18.293,55 euros per crear tres noves partides, que no estaven previstes en el pressupost i que són les següents:

La decisió de tramitar aquesta modificació de pressupost es va prendre per unanimitat dels grups polítics durant el Ple de 26 de març.

Podeu consultar l’expedient (MC 03/2024) aquí. Teniu 15 dies a comptar a partir de demà per examinar-lo i presentar-hi al·legacions. Si no es presenten al·legacions, un cop finalitzat aquest temps, quedarà aprovat definitivament.

Feu clic aquí si voleu veure totes les partides del pressupost vigent.