Creada de nou la comissió de seguiment del POUM, que es va haver de dissoldre amb el canvi d’Ajuntament

El Ple de l’Ajuntament, que es va celebrar el 29 de desembre de 2023, va acordar per unanimitat tornar a crear la Comissió de Seguiment dels treballs de redacció del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que ja s’havia creat durant el mandat anterior, però es va haver de dissoldre com a conseqüència de les eleccions i de la constitució del nou ajuntament.

Aquesta comissió és un òrgan consultiu d’estudi i debat, la funció de la qual serà coordinar i efectuar el seguiment dels treballs de redacció del POUM, aportar iniciatives, opinar sobre alternatives, valorar les propostes realitzades per l’equip redactor i emetre informe o recomanacions sobre les qüestions que li siguin plantejades.

Està formada per l’alcalde, Jaume Isern, que actua com a president; per en Jaume Sastre i en Josep Besa, en representació de Som Gent de Pau; per en Jordi Pavon, en representació de Junts per Pau i per en Josep Alegrí, que actua com a tècnic assessor. També formen part de la comissió, amb veu però sense dret a vot, membres dels grups municipals del mandat anterior.

La comissió es reunirà a proposta de l’equip redactor o de la pròpia presidència l’últim dimarts del mes, quan hi hagi assumptes rellevants que ho requereixin. S’haurà de sotmetre al seu preceptiu i previ dictamen qualsevol decisió que hagi de prendre l’Ajuntament relacionada amb la redacció del nou pla urbanístic municipal.

A la mateixa sessió de Ple, juntament amb l’acord d’aprovació inicial del pressupost pel 2024, també per unanimitat dels grups polítics municipals, es va acordar cedir la gestió del carril bici ‘Bici Transcat’ al Consorci Vies Verdes de Girona, que s’encarregarà del manteniment, senyalització i promoció, a canvi d’una quota anual que pagarà l’Ajuntament.

Es va aprovar la modificació del conveni amb el Consell Comarcal per la delegació de competències dels serveis de protecció animal, en el sentit que podeu veure aquí; i amb el vot a favor de tot el Consistori, es va aprovar també l’acta de delimitació dels termes municipals de Pau i Peralada, que podeu consultar fent clic aquí.

En matèria econòmica, es va donar compte al Ple de l’informe d’intervenció d’execució del pressupost del tercer trimestre del 2023 i del període mig de pagament a proveïdors del mateix període. Finalment, i també per unanimitat, es va aprovar una moció per reclamar al Govern de l’Estat la pròrroga de la suspensió de les regles fiscals per a l’any 2024.