Aprovat inicialment un pressupost de 1.144.606€ per aquest any

Durant el Ple de 29 de desembre, amb els vots a favor de l’equip de govern i els vots en contra de l’oposició, l’Ajuntament va aprovar inicialment un pressupost de 1.144.606€ per a aquest any.

Trobareu a continuació un resum del pressupost per capítols, així com les variacions percentuals respecte el pressupost de l’any que hem deixat enrere.

Entre els capítols d’ingressos que més augmenten, hi ha el de les transferències de capital, que són les subvencions que rebrà l’Ajuntament per finançar inversions (increment del 58,50%) i el de les transferències corrents, que són les subvencions que permeten finançar despeses corrents (increment del 37,27%).

No s’han modificat les ordenances fiscals respecte l’any passat i, per tant, l’Ajuntament preveu uns ingressos més o menys similars per la via de les taxes, els preus públics, l’IBI, l’Impost de vehicles i l’Impost d’instal·lacions , construccions i obres.

En base a la recaptació d’anys anteriors i a l’avanç de la liquidació del pressupost de 2023 s’ha incrementat una mica la previsió d’ingrés per la via de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlues).

Pel que fa referència a les despeses, destaca l’increment de l’import destinat a inversions, que augmenta un 40,82%, i l’increment d’un 39% del capítol de personal, principalment pel canvi en les retribucions dels càrrecs electes, donat que, amb el nou mandat, l’Ajuntament ha passat de tenir una dedicació parcial a tenir-ne quatre.

Proporcionalment, també és destacable l’augment d’un 42,86% de les despeses financeres per l’increment dels imports de les comissions bancàries, tot i que aquesta variació, que deixa l’import consignat per a aquesta finalitat en 3.000€, no sigui massa important en termes absoluts.

La despesa corrent en béns i serveis és de 621.200€, el que suposa un increment del 10,72 % respecte l’any passat. Pugen diverses partides i s’han disminuït notablement les partides destinades a dietes i assistències a reunions dels càrrecs electes.

Com ja sabeu, l’Ajuntament no té concertada cap operació de crèdit i tampoc preveu demanar cap préstec durant aquest any.

Trobareu a continuació el quadre de les inversions previstes pels propers mesos amb el seu finançament:

Feu clic aquí si voleu veure informació més detallada del projecte de pressupost i recordeu que l’expedient està a la vostra disposició per poder-lo examinar i presentar al·legacions abans que sigui aprovat amb caràcter definitiu.