OBERTURA Licitació de la concessió administrativa per a l’ús privatiu del domini públic del servei de bar del centre cívic de PAU.

 

La Junta de Govern Local d’aquesta Corporació, en sessió extraordinària celebrada el dia 17 d’octubre de 2022, ha aprovat el Plec de clàusules administratives particulars reguladores del procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació per a la contractació de la concessió administrativa de l’ús privatiu del domini públic del servei de bar del centre cívic de Pau.

Data límit de presentació d’ofertes: Dia 3 de novembre, a les 14 h.

Acord Junta de Govern

Anunci licitació

Plec Clàusules Administratives