Ple a l’Ajuntament: 9 de juliol (13.30h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de dimarts 9 de juliol (13.30h):

1.- Aprovació de l’acta anterior

2.- Donar compte dels decrets d’alcaldia

3.- Ratificar decrets d’alcaldia (Ratificar decret 2024DECR000143)

4.- Donar compte al Ple de l’informe d’intervenció del compliment del període mitjà de pagament, calculat d’acord al Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, corresponent al primer trimestre 2024.

5.- Donar compte de l’informe d’intervenció en compliment dels objectius contemplats a la Llei orgànica 2/2012, d’execució del pressupost corresponent al 1r. trimestre 2024

6.- Aprovació, si s’escau, del compte general del pressupost únic de l’exercici 2023.

7.- Festes locals per a l’any 2025

8.- Aprovació rectificació de l’inventari general de béns i drets de l’Ajuntament de Pau, amb referència a  data 31 de desembre de 2023.

9.- Assumptes urgents

10.- Precs i preguntes

Recordeu que les sessions de Ple són obertes i que podeu assistir-hi com a públic. Feu clic aquí per veure el decret de la convocatòria.