L’Ajuntament ha de retornar 45.252€ d’una subvenció a causa de la mala gestió de l’anterior equip de govern

  • El consistori ha d’abonar íntegrament la subvenció, més els interessos, per no construir 2 pistes de pàdel, no pavimentar 950 m2 amb formigó i no contractar 2 llocs de treball, entre d’altres.
  • L’actual equip de govern lamenta que s’hagi realitzat una gestió tan deficient d’aquesta ajuda i que la irresponsabilitat de Junts per Pau ocasioni una despesa de diners públics al municipi.

L’Ajuntament de Pau ha de reintegrar una subvenció de concurrència competitiva atorgada per la Generalitat de Catalunya, inclosos els interessos, per un import total de 45.252€. La subvenció va ser concedida per al finançament del projecte “Obres d’adequació́ del parc esportiu de Pau”, inclosa en la línia de subvencions per a la dinamització́ territorial dels anys 2018 i 2019.

Concretament, l’ajuda s’ha hagut de retornar a causa de com es va gestionar el projecte i l’ús que se’n va fer durant l’anterior legislatura, amb Junts per Pau al govern, tal i com s’indica en l’escrit de revocació final. Aquest text considera que s’han observat errors molt greus entre els quals figuren no construir una de les dues pistes de pàdel projectades, no pavimentar una superfície de 950 m2 amb formigó o no contractar 2 llocs de treball indicats, alterant la puntuació, entre d’altres.

Així mateix, també s’ha observat que hi hagut diferències significatives entre el projecte i l’execució, malgrat que les obres executades no tenen causes sobrevingudes, i s’han detectat deficiències tant en la inspecció tècnica de les obres com en la comprovació de la documentació per a la correcta justificació del projecte de finançament.

L’actual equip de govern de l’Ajuntament de Pau, amb el grup de Som Gent de Pau-AM al capdavant, lamenta que s’hagi realitzat una gestió tan deficient i que aquests diners, en comptes de poder-se utilitzar per pagar serveis i millores pel poble, s’hagin de fer servir per fer front a la irresponsabilitat en la gestió de diners públics fet per l’anterior equip de govern. En aquest sentit ja han demanat explicacions a l’exalcalde Pere Maluquer i Junts per Pau, actualment a l’oposició.

A continuació, s’adjunta l’extracte literal de la notificació oficial:  

“1r.- L’Òrgan concedent de la subvenció va realitzar la comprovació in situ i després d’analitzar la documentació presentada per l’Ajuntament, li va comunicar que esmenés les deficiències que hi va trobar, no resultant de la contestació que va realitzar el mateix Ajuntament, al·legacions suficients per esmenar les deficiències trobades, i per això fou procedent l’inici del procediment de revocació.

2n.- L’Ajuntament en data 19 de març de 2021 aporta la memòria de l’obra, la qual justifica la construcció d’una pista de pàdel en lloc de les dues projectades a la memòria inicial, a causa de necessitats i imprevistos durant l’execució de les obres.

La valoració inicial d’aquest capítol era de 33.700,00€ d’execució material, i ha passat a 25.071,18€, incloent-hi un reforç perimetral de tots els tancaments de vidre per evitar les deformacions i moviments de fimbreig dels tancaments a causa del vent de tramuntana, i evitar el trencament dels vidres. Per tant, no es considera que queda fefaentment justificada la construcció d’una pista de pàdel en lloc de les dues projectades a la memòria inicial.

3r.- S’exposa que per evitar danys futurs per escorrenties d’aigües que malmetessin la plana inferior del parc es va haver de construir un mur de contenció de terres. Si bé és cert que d’acord amb la primera memòria s’havia de fer front a aquest problema, l’import d’execució d’aquest mur és de 14.376,60€, però, l’import de la totalitat de les obres executades i no previstes és de 40.444,84€. Per tant, les obres executades per un import de 26.068,24€ no tenen causes sobrevingudes.

4t.- S’exposa que a l’esplanada on s’ubica la pista de pàdel hi ha l’espai adient per la construcció de la segona. Tal com s’esmenta en l’apartat anterior durant les obres es van realitzar diverses partides no previstes i no indicades com a imprescindibles, en el capítol de mobiliari urbà i jardineria i de construcció de pistes, com són: reforç perimetral dels tancaments de vidre, fabricació i col·locació de portal metàl·lic pel tancament i protecció de la parcel·la del parc esportiu, fabricació i col·locació de tanca metàl·lica de baixada al parc esportiu, construcció de nous talussos per disseny i modulació de la jardineria i la subbase de sauló.

L’import total d’aquestes partides tenen un import superior a l’import d’una pista de pàdel.

En definitiva, respecte de la manca de compliment dels objectius pels quals se li va concedir la subvenció al mateix Ajuntament de Pau, de les al·legacions presentades no s’acredita que aquest complís amb l’execució del 60% del pressupost mínim que havia d’acreditar d’acord amb les bases.

5è.- L’Ajuntament de Pau afirma que hi ha previsió per la contractació d’un peó i d’un auxiliar administratiu pels exercicis 2020-2021. Aquest fet no implica que s’ha acreditat fefaentment els llocs de treball directes o indirectes que varen donar una valoració inicial de 15 punts, fet que implica una alteració en la puntuació obtinguda en fase de valoració.

6è.- Tampoc queda acreditat que en l’execució del projecte, es complissin amb els criteris de valoració de dit projecte, entre els quals hi havia la contractació de dues persones de forma permanent.

Les al·legacions de l’Ajuntament de Pau respecte a causes imprevistes per a la inexecució del projecte que va presentar, no poden ser acceptades perquè no ha presentat cap sol·licitud de modificació de la subvenció atorgada per causa excepcional, ni l’òrgan concedent ha apreciat la mateixa excepcionalitat en la justificació presentada pel beneficiari.

En definitiva, atesos els antecedents, la resposta a les al·legacions i els fonaments de dret exposats, cal revocar totalment la subvenció del projecte “Obres d’actuació al parc esportiu de Pau” (expedient PRE076/19/00285), atès que l’Ajuntament no ha justificat ni executat una de les dues pistes de pàdel previstes ni la pavimentació de la superfície de 950 m2 amb formigó, pel qual, la despesa mínima realitzada i justificada del projecte subvencionable és del 45,57% del total executat, pel qual incompleix la base 14.4 sobre el pagament de la subvenció, de l’ORDRE PRE/108/2019, de 27 de maig, que estableix que la despesa mínima realitzada i justificada del projecte subvencionat exigible per considerar acomplerts l’objecte i la finalitat de la subvenció és del 60% del pressupost subvencionable, sempre que l’execució del projecte no suposi una alteració de la puntuació obtinguda en la fase de valoració.

Tanmateix, s’ha alterat la puntuació, ja que no ha acreditat fefaentment els llocs de treball directes o indirectes que varen donar una valoració inicial de 15 punts, fet que implica una alteració en la puntuació obtinguda en fase de valoració.

RESOLUCIÓ FINAL:

1. Revocar totalment la subvenció atorgada a l’Ajuntament de Pau, per un import de 39.708,48€, per al finançament del projecte “Obres d’adequació del parc esportiu de Pau”, inclosa en la línia de subvencions per a la dinamització territorial per als anys 2018 i 2019 (exp. PRE076/19/00285).

2. Requerir a l’Ajuntament de Pau el reintegrament de la quantitat de 39.708,48€, import corresponent a la bestreta del 100% percebuda en data 30 d’abril de 2020, més els interessos de demora corresponents, 45.252€.”