Pau en fase d’alerta per sequera

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va declarar l’alerta se sequera a l’’aqüífer del Fluvià Muga, que abasteix a un total de 22 municipis de l’Alt Empordà, després de constatar que aquesta massa d’aigua subterrània ha tingut un descens constant de nivell en els darrers mesos, situant-se actualment als 15,4 metres sobre el nivell del mar.

 

L'estat de la sequera a les conques internes (l'aqüífer del Fluvià Muga entrarà en alerta quan es publiqui al DOGC la resolució del director, previst per a finals d’aquesta setmana).

 

Les mesures que s’han d’aplicar en situació d’alerta per sequera impliquen una sèrie de limitacions en alguns usos, com la reducció d’aigua per a reg agrícola (25%), per a usos ramaders (10%), per a usos industrials (5%), per a usos recreatius que impliquin reg (30%) i altres usos recreatius (5%).

Pel que fa als usos d’abastament domèstic, s’estableixen limitacions particulars per a determinats usos urbans que han de complir tots els municipis com les limitacions en el reg de jardins i zones verdes, la prohibició d’ompliment de fonts ornamentals, la prohibició a particulars de la neteja de carrers amb aigua de xarxa, les limitacions en l’ompliment de piscines, la limitació en la neteja de vehicles, entre d’altres. També es defineix una xifra per al consum global d’aigua per abastament a un màxim de 250 litres per habitant i dia.

 

Podeu consultar el pla de sequera de la Generalitat de Catalunya

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8039/1778533.pdf

 

 

En resum, les mesures que afecten a la població són:

a) El reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, ha de fer-se només en l’horari de menor insolació (de 20h a 8h). 

La dotació per a reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat. Cal evitar el reg durant moments de pluja, ja sigui utilitzant sensors automàtics o mitjançant altres formes de supervisió del reg. En qualsevol cas, no pot superar-se una dotació de 450 m3/ha/mes. 

El reg dels jardins particulars es pot realitzar, com a màxim, dos dies cada setmana. Les entitats locals han de determinar la pauta d’alternança. Per defecte, els habitatges amb numeració parella o sense numeració poden regar els dimecres i els dissabtes, i els que tinguin numeració senar els dijous i els diumenges. 

b) Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua. 

Com a excepció a l’anterior, en llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel manteniment de la mateixa. En qualsevol cas s’ha d’estudiar i, si és viable, s’ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n’asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d’aigua. 

c) Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànigues d’aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d’aigua per arrossegar la brutícia. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d’alta pressió. 

Els serveis municipals han de realitzar la neteja amb la mínima despesa d’aigua indispensable i prioritzant, quan sigui possible, l’ús d’aigua no procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable. 

d) Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire. 

e) La utilització d’aigua per l’ompliment de piscines queda limitada als casos següents: El reompliment parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua. 

El primer ompliment de piscines de nova construcció. 

En centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants. 

 

Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques. 

 

f) La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos següents:

Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua. 

Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i galleda. 

També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d’aquesta categoria s’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d’aigua possible. 

 

g) L’ús en granges d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d’eficàcia equivalent. En qualsevol cas, les dotacions màximes s’han d’ajustar als valors previstos a la planificació hidrològica. 

h) Les administracions locals poden establir en els seus Plans d’emergència en situacions de sequera limitacions addicionals i/o prohibicions a l’ús d’aigua per a l’estat d’Alerta en instal·lacions esportives, públiques o privades, i en actes i/o espais lúdics.